Veel gestelde vragen

Bewindvoering / Financiële begeleiding:

 

Als ik financiële begeleiding aanvraag bij Bureau Kwaaitaal hoe lang duurt het dan voordat alles geregeld is?

Als het bewind is aangevraagd duurt het ongeveer 3 maanden voordat alles geregeld is.

Waarom moet ik daarvoor naar de kantonrechter?

Financiële begeleiding is in Nederland niet toegestaan als er geen officiële registratie van is. Het bewind wordt bij de rechtbank aangevraagd en door de rechtbank uitgesproken. Omdat Bureau Kwaaitaal voor al haar handelen door de rechtbank wordt gecontroleerd is het zowel voor de cliënt als voor Bureau Kwaaitaal een veilig gevoel dat alles volgens de regels gaat.

 

Ik hoor wel eens dat een bedrijf voor financiële begeleiding failliet gaat en dat de cliënten al hun geld kwijt zijn. Kan dat bij u ook?

Nee, bij ons is dat niet mogelijk omdat elke cliënt een eigen rekening heeft die ook op zijn/haar eigen naam staat. Naast controle van de rechtbank en onze accountant werken wij verder aan uitbreiding van de kwaliteitsnormen. Bureau Kwaaitaal is voor onze cliënten volkomen veilig.

 

Is Bureau Kwaaitaal ook aangesloten bij een belangenvereniging?

Ja, Bureau Kwaaitaal is aangesloten bij de BPBI (Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders).

 

Wat zijn de kosten van het bewind?

De kosten van het bewind worden jaarlijks vastgesteld door het L.O.K. (Landelijk Overleg Kantonrechters). Er is voor de professionele bewindvoerderskantoren een eenmalig aanvangstarief vastgesteld en een maandbedrag. Voor actuele bedragen verwijzen wij naar de website www.Rechtspraak.nl.

 

Hoe lang duurt een bewind?

Een bewind duurt zo lang als nodig is, maar tenminste 1 jaar. Indien de cliënt zelf zijn financiën weer kan beheren zal het bewind in gezamenlijk overleg kunnen worden opgeheven. Als de cliënt binnen het eerste jaar weg wil dan zullen de kosten voor een jaar worden doorberekend.

 

Bureau Kwaaitaal opent een beheerekening en/of leefgeldrekening bij een bank, bijvoorbeeld de ABN. 

 

Waarom wordt er voor mij een aparte rekening geopend?

De rekening bij de bank is een z.g. beheerrekening. Op deze rekening zullen alle inkomsten en uitgaven worden geboekt. Naast deze rekening behoudt de cliënt zijn/haar eigen rekening voor het leefgeld. De cliënt kan zelf niet beschikken over de beheerrekening.

 

Als ik zelf geen rekening heb hoe krijg ik dan mijn leefgeld?

Als u zelf geen rekening hebt dan vragen wij een leefgeldrekening voor u aan.

 

Blijf ik zelf verantwoordelijk voor mijn financiële handelen?

Ja, u blijft altijd zelf verantwoordelijk voor uw eigen financiële handelen.

 

Als ik onder bewind sta en ik trouw daarna hoe gaat dat dan?

Door het huwelijk zal het vermogen van de aangetrouwde partner automatisch ook onder bewind staan. Het is dus belangrijk daarover vooraf afspraken te maken.

 

Als ik onder bewind sta en ik ga scheiden hoe gaat dat dan?

Bij een scheiding zal Bureau Kwaaitaal zo spoedig mogelijk een splitsing maken zodat beide cliënten financieel onafhankelijk van elkaar verder kunnen. Een ieder voor zich blijft dan gewoon onder bewind staan.

 

Als ik schuldenvrij ben is het bewind dan automatisch beëindigd?

Nee, het bewind kan in gezamenlijk overleg worden beëindigd. Hiertoe dient een verzoek bij de kantonrechter te worden ingediend. Mocht bewind nodig en wenselijk zijn of de cliënt wil zijn financiën blijvend door Bureau Kwaaitaal laten beheren, dan kan het bewind blijven voortbestaan voor onbepaalde tijd.

 

Wat gebeurt er als het bewind wordt beëindigd?

Als het bewind door tussenkomst van de kantonrechter wordt beëindigd dan moet de cliënt zelf al zijn zaken weer gaan regelen. Bureau Kwaaitaal geeft aan de desbetreffende instanties bericht van de beëindiging en heft de Kasbankrekening op. Het saldo wordt overgemaakt naar de bankrekening van de cliënt. Tevens zal Bureau Kwaaitaal een eindverantwoording doen aan de rechtbank. Als de cliënt er voor kiest over te stappen naar een andere bewindvoerder dan zal het dossier en het saldo van de Kasbank aan de nieuwe bewindvoerder worden overgedragen. Tussen het beëindigen van het bewind en de overdracht van het dossier verloopt circa 3 maanden.

 

Wat gebeurt er bij overlijden?

Bij overlijden van de cliënt wordt het dossier gesloten en overgedragen aan de erfgenamen. De erfgenamen kunnen er ook voor kiezen om Bureau Kwaaitaal te machtigen om de nalatenschap af te handelen. Onze fiscale afdeling verzorgt de aangifte successie (indien nodig) en maakt een verdeling van de nalatenschap. Tevens zal Bureau Kwaaitaal een eindverantwoording doen aan de rechtbank.

 

Kan ik ook in mijn testament bewindvoering laten vastleggen voor b.v. minderjarige kinderen of kinderen met een handicap?

Ja. U kunt dat met de notaris bespreken en laten vastleggen. Indien Bureau Kwaaitaal in het testament wordt genoemd als toekomstig bewindvoerder zal de bewindvoering pas ingaan op het moment van overlijden van de erflater. Bureau Kwaaitaal berekent geen kosten voor vermelding in het testament. De kosten worden pas berekend op het moment dat de onderbewindstelling daadwerkelijk van start gaat.

 

Curatele:

 

Waarom wordt in sommige gevallen curatele aangevraagd?

Curatele wordt aangevraagd voor cliënten die door verkwisting of door een ernstige verstandelijke beperking niet zelfstandig over hun geld kunnen beschikken. Zij gaan steeds weer opnieuw schulden maken of worden door hun omgeving ernstig financieel benadeeld.

 

Wat is het verschil tussen curatele en bewind?

Bij curatele is de persoon handelingsonbekwaam d.w.z. dat hij zelf geen financiële handelingen meer mag verrichten. Hij/Zij kan dus geen contracten ondertekenen, leningen afsluiten, bestellingen plaatsen e.d. Zo iemand kan dus nooit meer in de schulden komen! In tegenstelling tot curatele blijft de persoon bij een bewind wel handelingsbekwaam en zelf verantwoordelijk voor zijn (financiele) daden.

 

Is de procedure hetzelfde?

Ja, tegenwoordig is de aanvraagprocedure hetzelfde als bij een bewind. De persoon kan curatele ook zelf bij de rechtbank aanvragen. De rechtbank wil alleen wat meer gegevens over de redenen waarom curatele nodig is en waarom bewind niet voldoende is.

 

Mentorschap:

 

Waarvoor dient een mentorschap?

Bij mentorschap wordt een mentor benoemd die in feite de taak van de ouders overneemt. Een mentor let er op dat het welzijn van de persoon die het betreft wordt gewaarborgd. Hij controleert het zorgplan op naleving daarvan; hij beslist over woonvormen, therapieën, medicijngebruik, e.d. Dit gaat altijd in overleg met de betrokken persoon en/of diens begeleiders of artsen.

 

Schuldhulpverlening:

 

Als ik schulden heb wat gebeurt daar dan mee?

Schulden kunnen met hulp van Bureau Kwaaitaal worden ingelost mits de schuld binnen 3 jaar van het reguliere inkomen kan worden terugbetaald.

 

En wat nu als ik problematische schulden heb?

In dat geval zullen wij de cliënt vragen zich aan te melden bij het schuldhulpbureau van zijn/haar gemeente. Zij helpen u verder. Als er afspraken gemaakt zijn met het schuldhulpbureau dan zal Bureau Kwaaitaal de maandelijkse inkomsten en uitgaven beheren en zorgt voor een afbetalingsregeling. De hoogte van de regeling wordt berekend door de W.S.N.P. bewindvoerder.

 

Wat is de W.S.N.P.?

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is een wettelijke schuldenregeling die wordt geregeld door de rechtbank. U wordt failliet verklaard en er wordt een afbetalingsregeling opgezet voor de schuldeisers. Het bedrag van de afbetaling hangt af van uw inkomen. Indien de cliënt zich aan zijn verplichtingen houdt en geen schulden meer maakt dan kan hij binnen een periode van 3-5 jaar schuldenvrij zijn. Dit geldt ook voor buitenlandse schulden (EU-landen).

 

Wat gebeurt er als ik toch weer schulden maak?

Als u weer schulden maakt krijgt u daarvoor een waarschuwing. De afbetaling van de nieuwe schuld wordt afgetrokken van het leefgeld. Als u schulden maakt terwijl u in de W.S.N.P. zit krijgt u van de rechtbank een officiële waarschuwing. Bij herhaling wordt de W.S.N.P. opgeheven en bent u 10 jaar lang uitgesloten van hulp.

 

Budgettering:

 

Kan ik mijn eigen bankrekening behouden?

Ja, u kunt uw eigen rekening blijven gebruiken mits daarop geen roodstand staat. Indien u geen rekening heeft of op uw eigen rekening staat u in ’t rood dan vraagt Bureau Kwaaitaal een nieuwe rekening voor u aan.

 

Hoe en wanneer krijg ik mijn leefgeld?

Het leefgeld wordt in overleg met u op een vaste dag overgemaakt naar uw leefgeldrekening.

 

Als ik mij aangemeld heb bij Bureau Kwaaitaal krijg ik dan al direct mijn weekgeld?

Nee, u krijgt pas weekgeld als het inkomen is overgemaakt op de beheerrekening.

 

Mag de kinderbijslag worden gebruikt voor de aflossing van schulden?

Nee, de kinderbijslag mag niet worden gebruikt voor de aflossing van schulden.

 

Waar mag de kinderbijslag wel voor worden gebruikt?

Kinderbijslag is bedoeld om de kosten voor het hebben van kinderen te verlichten. Omdat de kinderen deel uitmaken van het gezin zal een deel van de kinderbijslag moeten worden gereserveerd voor de kosten voor kost en inwoning, abonnementen en clubs, de kosten voor kleding en schoeisel en kosten van telefoon en internet. Er blijft dan slechts een klein deel over dat eventueel rechtstreeks aan de kinderen toekomt in de vorm van b.v. zakgeld.

 

Waar mag de kinderbijslag nog meer voor worden gebruikt?

De kinderbijslag kan ook worden gebruikt voor het betalen van een afrekening van het energiebedrijf, de aankoop van b.v. een bril, een onverwachte uitgave e.d.

Mag ik zelf bepalen hoe ik mijn leefgeld uitgeef?

Ja, Bureau Kwaaitaal beschermt u tegen een te hoog bestedingspatroon maar bemoeit zich niet met de wijze waarop u uw weekgeld wil uitgeven. Onthoud wel dat op ook echt op is.

 

Ik wil bij een postorderbedrijf kopen. Mag dat?

Ja, mits de aankoop direct betaald wordt van het beschikbare leefgeld. Postorderbedrijven leveren vaak op krediet en het is niet toegestaan (opnieuw) schulden te maken.

 

Kan ik bijzondere bijstand krijgen voor de kosten van het bewind?

Indien het inkomen op bijstandsniveau ligt dan kan de Gemeentelijke Sociale Dienst u bijzondere bijstand toekennen. Alle Gemeentes hanteren andere normen zodat er geen vaste regel bestaat voor toekenning van bijzondere bijstand. Wel of geen bijzondere bijstand is een zaak van de gemeentes en niet van Bureau Kwaaitaal.

 

Zijn de kosten voor het bewind aftrekbaar van de belasting?

Nee.

 

Kan ik ook bezoek en ondersteuning aan huis krijgen?

Nee. Ondersteuning en begeleiding wordt door andere zorgverleners gedaan. Bureau Kwaaitaal kan daarbij wel voor u bemiddelen.

 

Mag ik mijn vakantiegeld behouden?

Dat ligt er aan. Normaal gesproken kunt u het vakantiegeld gebruiken voor vakantie of een extra uitgave. Mocht de uitbetaling samenvallen met bijvoorbeeld een hoge afrekening van een energieleverancier dan moet er een keuze worden gemaakt. Er mogen geen schulden ontstaan. Is er sprake van een loonbeslag dan wordt er beslag gelegd op het gehele bedrag van de vakantietoeslag.

 

Wordt er ook voor mij gespaard?

Ja, indien mogelijk zal er een spaarpotje worden gecreëerd. Het spaargeld kan worden gebruikt voor extra, onvoorziene uitgaven of als extra voor de aflossing van schulden.

Krijg ik inzage in mijn financiële zaken?

Ja, elke maand ontvangt u een overzicht in de vorm van een bankafschrift van de bank. Dit afschrift wordt u automatisch toegezonden.


Krijgt iedereen een bankafschrift?

Nee, cliënten die niet begrijpen waarover het gaat door een verstandelijke beperking of dementie, krijgen geen afschriften. Voor deze cliënten wordt inzage verleend aan een begeleider of een familielid. Een en ander kan worden besproken bij de aanvang van het bewind.

 

Mijn wasmachine is stuk en ik krijg volgende maand pas mijn vakantiegeld. Kan Bureau Kwaaitaal mij dan het geld voor de wasmachine niet voorschieten?

Nee, Bureau Kwaaitaal is geen bankinstelling en heeft niet de mogelijkheid tot het uitgeven het kredieten. Onvoorziene uitgaven kunnen worden betaald vanuit het eventueel gespaarde geld.

• Heeft u problemen om uw inkomsten en uitgaven in balans te krijgen en dreigt u tekort te komen? Wacht niet tot het te laat is! - Neem contact op of maak een afspraak. Een goed gesprek kan helpen!    
Powered by: WebBuro WebBuro